ANBI erkende instelling

de stichting is aangewezen als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

Een ANBI heeft belastingvoordelen: erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen wordt niet toegepast als dit door de instelling gebruikt wordt voor het algemeen belang. Schenkers (donateurs) van een ANBI mogen periodieke giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De precieze voorwaarden staan op de website van de belastingdienst. 

Wilt u meer informatie over giften, legaten en belastingvoordeel bij schenken aan een ANBI-stichting, dan kunt u een e-mail sturen naar: g.vandijk@waadhoeke.nl.

De gegevens die een ANBI moet publiceren staan hieronder vermeld:

Rechtsvorm: stichting
Statutaire naam: Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Waadhoeke
Statutaire zetel: Gemeente Waadhoeke (Frjentsjer)
Kamer van Koophandel: 41004874
RSIN (fiscaalnummer): 813825416

CONTACTGEGEVENS
Bezoekadres: Harlingerstraatweg 18, 8801 PA Frentsjer
Postadres: Postbus 58, 8800 AB Frjentsjer

Contactpersoon: Gerard van Dijk

DOEL
De stichting heeft den doel het bevorderen van het instandhouden van de in eigendom zijnde monumenten. (artikel 2 van de statuten). In het algemeen is onze visie als monumentenstichting “behoud gaat voor vernieuwing”, met andere woorden geen wijzigingen in de huidige vorm en materialen. Onderhoud wordt terughoudend uitgevoerd met maximaal behoud van bestaande materialen en monumentale waarden.

BESTUURSSAMENSTELLING
Het bestuur van de stichting bestaat uit een zevental bestuurders.

  • Thaidrik Twerda, voorzitter
  • Jan Tromp, secretaris
  • Dick Bijlsma, penningmeester
  • Joop Bekkema, algemeen lid
  • Jelle Jukema, algemeen lid
  • Anna Nippel, algemeen lid
  • Gerryt Bouma, algemeen lid

Het bestuur komt gemiddeld vijf keer per jaar in vergadering bijeen.

De leden van het bestuur genieten géén beloning voor hun werkzaamheden.

DOCUMENTEN

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen OPEN

Financiële verantwoording 2022 (jaarrekening) vastgesteld door het bestuur op 26 mei 2023 OPEN

Beleidsplan